ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ
Αριθ. Πρωτ. 39

ΟΡΟΙ ΦΑΝΕΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΛΑΤΑΝΟΣ» ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ενορίας Αγίας Τριάδος Καβουσίου, λαβόν υπ’ όψιν την υπ᾽ αριθ. 2/93/15.3.2019 Απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας, προκηρύσσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του υπ’ αριθ. 7/2015 Κανονισμού της Εκκλησίας Κρήτης «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας Κρήτης» (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄/61/23.6.2015), φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση ενοριακού κτίσματος, κατάλληλου για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιφανείας 158,56 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στη θέση «Πλάτανος» κτηματικής περιφέρειας της Τοπικής Κοινότητας Καβουσίου Ιεράπετρας, με τους παρακάτω ὁρους:
1. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4) χρόνια, από 1/5/2019 έως 31/4/2023 με δικαίωμα ανανεώσεως για μια επιπλέον τετραετία, υπό την προϋπόθεση τήρησης όλων των  όρων του παρόντος. Με την παρέλευση της ανωτέρω χρονολογίας ο μισθωτής υποχρεούται να αποδώσει το μίσθιο ελεύθερο, χωρίς όχληση, ειδοποίηση ή καταγγελία στον εκμισθωτή ή στους διαδόχους του.
2. Για να συμμετάσχει κάποιος στον διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσει ως εγγύηση συμμετοχής χρηματικό ποσό ίσο με το διπλάσιο του όρου πρώτης προσφοράς στον υπ’ αριθ. 30000286812-5 (ΙΒΑΝ: GR9408700220000300002868125) τραπεζικό λογαριασμό που η Ενορία Αγίας Τριάδας Καβουσίου τηρεί στην «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» και να προσκομίσει αντίγραφο της καταθέσεως.
3. Στον διαγωνισμό δεν δύνανται να συμμετάσχουν οφειλέτες του Δημοσίου, των Ιερών Μητροπόλεων, των Ιερών Ναών, των Ιερών Μονών, των Ο.Δ.Μ.Π. Κρήτης και των Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων εν γένει. Τα έξοδα της διακήρυξης του διαγωνισμού, καθώς και της σύνταξης του διαγωνισμού, καθώς και της σύνταξης του μισθωτηρίου συμφωνητικού βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.
4. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί από το μισθωτή ως εκ της φύσης του προορίζεται, ήτοι ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, (καφενείο, ταβέρνα, αναψυκτήριο, κ.λ.π) υποχρεουμένου του μισθωτή να εκδώσει στο όνομα του τις κατά νόμο και από τις υγειονομικές διατάξεις άδεις λειτουργίας, τα έξοδα της οποίας τον βαρύνουν εξ ολοκλήρου.
5. Κάθε δαπάνη επισκευής και συντήρησης του μισθίου, αναγκαία, επωφελής ή και πολυτελής, θα βαρύνει αποκλειστικά τον μισθωτή και θα παραμένει υπέρ του μισθίου και του εκμισθωτή μετά τη λήξη της μίσθωσης, χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης του μισθωτή, εκτός εάν υφίσταται προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Ενορίας Αγίας Τριάδος  Καβουσίου, εγκεκριμένη από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας.
6. Για την μίσθωση θα πρέπει να εγγυηθεί υπέρ του μισθωτή και ένας τουλάχιστον αξιόχρεος εγγυητής.
7. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί δημόσια και προφορικά στα γραφεία της Ενορίας Αγίας Τριάδας Καβουσίου, στο Καβούσι, ενώπιον του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου στις 7 Απριλίου 2019, ημέρα της εβδομάδος  Κυριακή και από ώρα 11:00 έως 12:00 π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι, αφού αποδείξουν ότι κατέβαλαν την σχετική εγγύηση συμμετοχής στον ως άνω τραπεζικό λογαριασμό της Ενορίας, υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων του διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα, και ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν το μίσθιο για σκοπούς αντίθετους με τα χρηστά ήθη. Εάν κάποιος συμμετέχει για λογαριασμό άλλου, θα πρέπει να δηλώσει τούτο προς το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο πριν την έναρξη της δημοπρασίας, άλλως θεωρείται ότι συμμετέχει για τον εαυτό του. Ο πλειοδότης ο οποίος θα προσφέρει το μεγαλύτερο μίσθωμα έως την λήξη του διαγωνισμού ανακηρύσσεται τελευταίος πλειοδότης. Μετά το πέρας του διαγωνισμού, σε όλους τους πλειοδότες, πλην του τελευταίου, επιστρέφεται στο ακέραιο η καταβληθείσα εγγύηση συμμετοχής.
8. Τιμή εκκίνησης για την εκμίσθωση του ακινήτου ήτοι του καταστήματος συνολικής επιφάνειας 158,56 τ.μ., και του αύλειου χώρου πέριξ αυτού,  ορίζεται το ποσό των Διακοσίων ευρώ  (200.00) €, μηνιαίως. Το μίσθωμα που εν τέλει θα επιτευχθεί, θα καταβάλλεται στον υπ’ ἀριθ. 30000286812-5 (ΙΒΑΝ: GR9408700220000300002868125) τραπεζικό λογαριασμό που η Ενορία τηρεί στην «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ», κατάστημα Ιεράπετρας, εντός του πρώτου δεκαημέρου, δηλ. από  την 1ην έως την 10ην, κάθε μισθωτικού μήνα. Η καταβολή του μισθώματος θα αποδεικνύεται μόνο με τη μηχανογραφημένη απόδειξη της τράπεζας, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, μηδέ του όρκου εξαιρουμένου.
9. Το πρακτικό της δημοπρασίας υπογράφεται από όλα τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και τον τελευταίο πλειοδότη. Εν συνεχεία αποστέλλεται στο οικείο Μητροπολιτικό Συμβούλιο προς έγκριση. Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις ή τούτες κριθούν αβάσιμες, καλείται εγγράφως ο τελευταίος πλειοδότης να υπογράψει την σύμβαση μίσθωσης εντός δέκα ημερολογιακών ημερών, μαζί με έναν τουλάχιστον αξιόχρεο εγγυητή. Εάν αυτός, μαζί με τον εγγυητή, δεν προσέλθουν εντός της ως άνω προθεσμίας, κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ της Ενορίας. Εάν ο πλειοδότης προσέλθει και υπογράψει την σύμβαση μίσθωσης, η εγγύηση συμμετοχής, αντικαθίσταται από εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία ισούται με το διπλάσιο του μηνιαίου μισθώματος, όπως αυτό διαμορφώθηκε κατά την πλειοδοσία.
10. Εάν ο διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος ή τυχόν ενστάσεις κριθούν βάσιμες, θα επαναληφθεί την επομένη Κυριακή 14-4-2019 από 11:00 έως 12:00 π.μ. στο γραφείο της Ενορίας ενώπιον του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, η οποία θα είναι αναρτημένη στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Ενορίας και στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας: www.imis.gr
11. Ο μισθωτής εφόσον επιθυμεί την παραμονή του στο μίσθιο πέραν της παραπάνω χρονολογίας  το αργότερο μέχρι τέλος 2023,  θα πρέπει να καταθέσει στην Ενορία έγγραφο βεβαίας χρονολογίας (αίτηση), με το οποίο θα εκδηλώνει το ενδιαφέρον του και θα ζητεί τη συνέχιση της μίσθωσης, εφόσον κατά τα παρελθόντα μισθωτικά έτη ήταν απόλυτα συνεπής στις υποχρεώσεις του.  
12. Σιωπηρή αναμίσθωση ή παράταση του χρόνου της μίσθωσης αποκλείεται, και για κανένα λόγο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως σιωπηρή αναμίσθωση ή παράταση του χρόνου της μίσθωσης ή για οποιοδήποτε τυχόν παραμονή του μισθωτή στο μίσθιο μετά τη λήξη της  μίσθωσης. Κάθε τροποποίηση των όρων του παρόντος, θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου.
13. Ο μισθωτής υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του μισθίου, διατηρώντας το καθαρό και ευπρεπές, διαφορετικά ευθύνεται για αποζημίωση για τις φθορές και τις βλάβες που προξενήθηκαν στο μίσθιο από τον ίδιο, το προσωπικό του ή οποιονδήποτε τρίτο που ενήργησε ή μπήκε στο μίσθιο με συγκατάθεσή του. Ο μισθωτής έχει επίσης την υποχρέωση να διατηρεί το μίσθιο καθαρό και να το χρησιμοποιεί κατά τρόπο που να μην θίγει την ασφάλεια και τα χρηστά ήθη της εκμισθώτριας. Απαγορεύεται στον μισθωτή η κατάληψη κοινοχρήστων χώρων, καθώς και η τοποθέτηση μηχανημάτων, εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών ή αντικειμένων που μπορούν να βλάψουν ή να ρυπάνουν αυτό σοβαρά, εξαιρουμένων αυτών που είναι ενδεδειγμένα (μηχανήματα & εύφλεκτες ύλες)  για οικιακή ή επαγγελματική χρήση. Η χρήση των μηχανημάτων και των εύφλεκτων αυτών υλών, πρέπει να είναι η προσήκουσα σύμφωνα με τον οδηγίες χρήσης που δίνονται από τον κατασκευαστή τους και σύμφωνα με τον προορισμό τους, τυχόν δε πρόκληση ζημιών και φθορών στο μίσθιο, οφειλόμενη σε μη προσήκουσα χρήση τους, θα παράγει αξίωση της εκμισθώτριας για αποζημίωσή της από τον μισθωτή, πλέον της αξιώσεώς της για αποκατάσταση κάθε άλλης θετικής ή αποθετικής ζημίας της.
14. Ο μισθωτής παραλαμβάνει το μίσθιο αφού πρώτα το εξέτασε και το βρήκε της απολύτου αρεσκείας του και κατάλληλο για τη χρήση που το προορίζει. Η εκμισθώτρια δεν έχει κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, καμία υποχρέωση συντήρησης, ή επισκευής ζημιών και βλαβών του μισθίου για την αποκατάσταση των οποίων αποκλειστική ευθύνη έχει ο μισθωτής. Επίσης, απαγορεύεται στο μισθωτή να κατασκευάσει εντός του ακινήτου οποιοδήποτε κτίσμα. Οποιαδήποτε κατασκευή γίνει κατά παράβαση αυτού του όρου, γεννά δικαίωμα αφαίρεσης και αποζημίωσης του μισθωτή, η δε εκμισθώτρια δικαιούται να αξιώσει την επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση με δαπάνες του μισθωτή.
15. Ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή των δημόσιων και δημοτικών φόρων και τελών που έχουν σχέση με το μίσθιο και που από τα συναλλακτικά ήθη και κανόνες βαρύνουν τον μισθωτή.
16. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος, ή παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους του παρόντος ή του νόμου περί μισθώσεων, παρέχει στον εκμισθωτή,  το δικαίωμα να καταγγείλει και να λύσει μονομερώς τη μίσθωση και να αποβάλλει τον μισθωτή από το μίσθιο κατά τη σχετική νόμιμη διαδικασία, καθώς και να απαιτήσει κάθε οφειλόμενο ποσό από τον μισθωτή.
17. Ο μισθωτής μετά τη λήξη της μίσθωσης υποχρεούται να αποδώσει το μίσθιο, όπως το παρέλαβε, αποκαθιστώντας οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προκάλεσε σε αυτό είτε ο ίδιος είτε οποιοσδήποτε τρίτος εισήλθε σε αυτό ενεργώντας κατ’ εντολή και για λογαριασμό του μισθωτή, και να παραλάβει τα πράγματα, εργαλεία και σκεύη που κατά κυριότητα του ανήκουν.
18. Ο μισθωτής  κατά την χρήση του αύλειου χώρου γύρω από το μίσθιο ακίνητο, έχει την υποχρέωση να αφήνει ελεύθερη και απρόσκοπτη την πρόσβαση προς τον ιερό ναό, να μην χρησιμοποιεί ηχητικά συστήματα και γενικά να αποφεύγει τους άσκοπους θορύβους  κατά τις ώρες που στο ναό θα τελούνται μυστήρια ή θεία λειτουργία και γενικά υποχρεούται να αποδίδει τον προσήκοντα σεβασμό στον υφιστάμενο χώρο λατρείας.
19. Για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει από την παρούσα σύμβαση, αυτή θα επιλύεται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί μισθώσεων διατάξεις, αρμόδια δε Δικαστήρια ορίζονται τα Δικαστήρια του Πρωτοδικείου Λασιθίου.
Το Συμβούλιο εξουσιοδοτεί το Πρόεδρο του να προβεί σε κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια για την διενέργεια του πλειοδοτικού διαγωνισμού.  
Καβούσι,  16 Μαρτίου 2019

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος                                                                 

Ιερεύς Εμμανουήλ Φρυσαλάκης          

 

Τα Μέλη

Ρεμεδιάκης Ιωάννης 
Περβολαράκης Αντώνιος                                                                                 
Χαλκιαδάκης Εμμανουήλ 
Χαλκιαδάκης Κωνσταντίνος