13 Απαντήσεις για το Κάβο Σίδερο

Το Έργο Κάβο Σίδερο είναι μία διεθνούς επιπέδου ήπια αειφορική ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη. Το Έργο αναπτύσσεται σε μία περιοχή έκτασης περίπου 25.000 στρεμμάτων στη Χερσόνησο Σίδερο στο ΒΑ άκρο του Νομού Λασιθίου Κρήτης και ανήκει διοικητικά στο Δήμο Ιτάνου.

Κύριος και φορέας υλοποίησης του Έργου είναι η βρετανική εταιρεία Loyalward Ltd. – Minoan Group και επελέγη για την αξιοποίηση της περιοχής μετά από διεθνή διαγωνισμό. Η περιοχή του Έργου ανήκει στο κοινωφελές εκκλησιαστικό ίδρυμα «Παναγία η Ακρωτηριανή». Η περιοχή του Έργου βρίσκεται εντός προτεινόμενου τόπου κοινοτικής σημασίας ενώ τμήμα της αποτελεί ζώνη ειδικής προστασίας για την ορνιθοπανίδα του Ευρωπαϊκού δικτύου «ΦΥΣΗ 2000».

Το Έργο αποτελεί


ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΗΠΙΑ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Βασικές αρχές σχεδιασμού του Έργου

Ο αειφορικός τουρισμός και η ήπια τουριστική ανάπτυξη αποτέλεσαν τη βάση για το Σχεδιασμού του Έργου Κάβο Σίδερο. Τέσσερις βασικές αρχές σχεδιασμού εφαρμόστηκαν για την υλοποίηση αυτής της πρότυπης ήπιας τουριστικής ανάπτυξης. 

Γιατί το Έργο αποτελεί πρότυπο ήπιας τουριστικής ανάπτυξης;

Το Έργο, ακολουθώντας τις τέσσερις πιο πάνω βασικές αρχές σχεδιασμού και με βασικό χαρακτηριστικό την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, την εφαρμογή δραστικών περιορισμών στα μεγέθη του δομημένου περιβάλλοντος και την αειφορική διαχείριση του συνόλου της περιοχής του Έργου, έκτασης 25.000 στρεμμάτων, εξασφαλίζει την προστασία, ενίσχυση και ανάδειξη του φυσικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κεφαλαίου που αποτελούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Στα πλαίσια αυτά ο υλοποιούμενος συντελεστής δόμησης αντιστοιχεί στο 1/10 του επιτρεπόμενου και το σύνολο των κτισμάτων των τουριστικών χωριών και των συνοδευτικών εγκαταστάσεων του Έργου καλύπτουν το 0.7% της συνολικής έκτασης.

Η ήπια τουριστική ανάπτυξη εξαρτάται κυρίως από την πυκνότητα και το είδος των τουριστικών δραστηριοτήτων και όχι από τη μορφή του τουρισμού.

Με ποιο τρόπο το Κάβο Σίδερο σέβεται και αναδεικνύει την παραδοσιακή κρητική αρχιτεκτονική;

Τελικός στόχος του σχεδιασμού είναι η δημιουργία τουριστικών χωριών και εγκαταστάσεων, αρμονικά ενταγμένων στο τοπίο, που θα αντικατοπτρίζουν την ποίηση του περιβάλλοντος.

Για να το πετύχουμε αυτό οι προτεινόμενες αρχιτεκτονικές λύσεις είναι βασισμένες στις παραδοσιακές μεθόδους προσανατολισμού και δόμησης στη βορειοανατολική Κρήτη. Τα χαρακτηριστικά των κτιρίων, τα ανοίγματα,  η επιλογή των υλικών, των χρωμάτων και των διακοσμητικών στοιχείων έγινε μετά από λεπτομερή μελέτη και αξιολόγηση του Κρητικού, αρχιτεκτονικού ιδιώματος. Οι τοποθεσίες για τα έξι τουριστικά χωριά και τις άλλες εγκαταστάσεις επελέγησαν με γνώμονα το χαρακτήρα του τοπίου και την μορφολογία του εδάφους, που αντίστοιχα ενέπνευσαν διαφορετικές σχεδιαστικές επιλύσεις.

Τι είναι η Στρατηγική Αειφορικής Διαχείρισης (ΣΑΔ) του Έργου; Γιατί αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του σχεδιασμού;

Η Στρατηγική Αειφορικής Διαχείρισης δημιουργήθηκε ως καθοριστική και αναπόσπαστη συνιστώσα του Έργου Κάβο Σίδερο. Σχεδιάστηκε μετά από αναλυτικές μελέτες, έρευνες πεδίου, συζητήσεις με τοπικούς φορείς και κατοίκους της περιοχής, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος.

Η ΣΑΔ απαρτίζεται από επιμέρους στρατηγικές διαχείρισης και παρακολούθησης για τους πόρους του φυσικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κεφαλαίου στο σύνολο της περιοχής του έργου. Περιλαμβάνει μία πληθώρα μέτρων για την τακτική παρακολούθηση, αξιολόγηση και επικαιροποίησή της σε συστηματική και επιστημονική βάση από ανεξάρτητους φορείς.

Η ΣΑΔ έχει επίσης σχεδιαστεί ώστε να δρα συνεργιστικά με το Φορέα Διαχείρισης της κατά πολύ μεγαλύτερης περιοχής που έχει προταθεί προς ένταξη στο δίκτυο «ΦΥΣΗ 2000» όταν αυτός ο Φορέας συσταθεί.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τι θα προσφέρει το Έργο στην Τοπική Κοινωνία και Οικονομία; Υπάρχουν οφέλη και ποια είναι αυτά;

Το Κάβο Σίδερο θα προσφέρει 2.300 άμεσες και περισσότερες από 1.000 έμμεσες θέσεις εργασίας σε ένα φάσμα διαφόρων ειδικοτήτων και κλάδων, εξασφαλίζοντας την απασχόληση στο ανθρώπινο δυναμικό της ευρύτερης περιοχής και αναστρέφοντας την τάση μετανάστευσης από την περιοχή.

Η υλοποίηση του Έργου θα παρέχει κίνητρα στους νέους να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους ικανότητες και θα δημιουργήσει τις απαραίτητες υποδομές και πόρους για την ενίσχυση της πολυμορφίας και την αναβίωση του παραδοσιακού τρόπου γεωργικής παραγωγής με έμφαση στις βιολογικές καλλιέργειες.

Η δημιουργία μιας τουριστικής αγοράς που θα λειτουργεί όλο το χρόνο, θα προσφέρει εισόδημα και θα διασφαλίζει τη δυνατότητα παραγωγής, προσφοράς και κατανάλωσης τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Το Έργο θα δράσει καταλυτικά στην αναβάθμιση των υποδομών, δικτύων και των μεταφορών.

Το Έργο συμβάλλει επίσης στη στήριξη και ανάδειξη των τριών σημαντικών πλεονεκτημάτων της Κρήτης που συνδέονται με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, τα προϊόντα και τον ποιοτικό τουρισμό.

Το Συνεδριακό Κέντρο, το Αμφιθέατρο, το Πολιτιστικό και Περιβαλλοντικό Κέντρο καθώς οι αθλητικές υποδομές του Έργου κάβο Σίδερο θα αξιοποιούνται από την τοπική κοινωνία με τη διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή της τοπικής κληρονομιάς, περιβαλλοντικά και άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα, αθλητικές εκδηλώσεις κ.α. Μέσα μεταφοράς θα είναι επίσης διαθέσιμα για την μεταφορά μαθητών από τα τοπικά σχολεία και επισκεπτών από τις τοπικές κοινότητες για διάφορες εκδηλώσεις σχετικές με τα αθλητικά, πολιτιστικά, μορφωτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα του Έργου Κάβο Σίδερο ανοιχτές στο ευρύτερο κοινό.

Ο προσεκτικός, πολύπλευρος και αειφορικός σχεδιασμός του Έργου συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου της περιοχής όπως  άλλωστε προβλέπεται από το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης.

Η επένδυση είναι πολύ μεγάλη. Τι οφέλη θα προκύψουν σε Εθνικό επίπεδο;

Το Κάβο Σίδερο συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των Εθνικών στόχων για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας με τη δημιουργία μονάδων και εγκαταστάσεων υψηλής ποιότητας.

Επιτυγχάνεται η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και η ανάπτυξη ειδικών θεματικών μορφών τουρισμού που στοχεύουν στην αναβάθμιση του ρόλου της χώρας στο διεθνή τουριστικό χάρτη.

Το Έργο αξιοποιεί το πλαίσιο των δημόσιων επενδύσεων για τα Έργα υποδομής που έχουν υλοποιηθεί ή προγραμματίζονται στην περιοχή, αναμένεται να προσελκύσει περαιτέρω ιδιωτικές επενδύσεις και δη διεθνείς, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των θέσεων εργασίας, τη συγκράτηση του πληθυσμού, την αύξηση των εισοδημάτων και δημιουργεί θετικά πολλαπλασιαστικά οφέλη.

Η Προστασία, ενίσχυση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής είναι σημαντικό θέμα. Πως μπορεί να διασφαλίσει η Loyalward Ltd – Minoan Group ότι δεν θα θιγεί η πλούσια παράδοση της περιοχής;

Το Έργο Κάβο Σίδερο αντλεί τη δύναμή του από την πολιτισμική και κοινωνική κληρονομιά της ίδιας της περιοχής και την παράδοση των κατοίκων της.

Πρωταρχικός στόχος του Έργου είναι η αρμονική ένταξή του στο πολιτισμικό περιβάλλον της περιοχής. Η επιτυχής λειτουργία του Έργου θα εξασφαλίσει τους πόρους για τη συνέχιση και ενίσχυση του ιστορικού έργου της Ιεράς Μονής Τοπλού και του κοινωφελούς Ιδρύματος «Παναγία η Ακρωτηριανή».

Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους τοπικούς φορείς σχεδιάζονται προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και ειδικές πολιτιστικές διαδρομές που θα συνδυάζουν την αναψυχή με τη μάθηση των ειδικών στοιχείων του πολιτιστικού και του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή του Έργου σε διασύνδεση με ευρύτερα δίκτυα.

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Ο σχεδιασμός του Έργου προβλέπει σημαντικό αριθμό εγκαταστάσεων. Πως θα διαφυλαχθεί η αρμονική ένταξη τους στο τοπίο της περιοχής;

Για το σχεδιασμό του Έργου μελετήθηκαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τοπίου και η φυσιογνωμία του χώρου. Τα μέτρα που εφαρμόστηκαν για τη διατήρηση του χαρακτήρα του τοπίου της περιοχής περιλαμβάνουν:

Πως θα εξασφαλιστεί η υδροδότηση στο Έργο; Επαρκούν οι ποσότητες νερού στην περιοχή; Η αειφορική διαχείριση των υδάτινων πόρων διασφαλίζει την προστασία τους;

Ποιες είναι οι ενεργειακές ανάγκες του Έργου; Πως καλύπτονται αυτές και πως επιβαρύνουν το δίκτυο της περιοχής;

Στον σχεδιασμό του Έργου Κάβο Σίδερο έχει ενσωματωθεί σειρά μέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας, τα σημαντικότερα από τα οποία είναι: ο κατάλληλος προσανατολισμός και βιοκλιματικός σχεδιασμός των κτιρίων, επιλογή δομικών υλικών με αυξημένες θερμομονωτικές επιδόσεις, περιβαλλοντικά φιλικά συστήματα κλιματισμού, μέγιστη αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, π.χ ηλιακά συστήματα, φωτοβολταϊκές διατάξεις, αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας συστήματα ελέγχου και λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

Η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του Έργου Κάβο Σίδερο υπολογίζεται σε 0.6% σε σχέση με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από το Περιφερειακό Δίκτυο της Κρήτης (πρόβλεψη για το έτος 2009). Από το σύνολο αυτό 55,7% θα προέρχεται από ηλεκτρική ενέργεια, ποσοστό 16,5% από υδρογονάνθρακες και ποσοστό 27,8% από ηλιακή ενέργεια.

Η ετήσια ενεργειακή αυτή ζήτηση είναι κατά 50% μικρότερη από τη ζήτηση για ένα συμβατικό τουριστικό έργο αντίστοιχου μεγέθους. 

Ποσοστό 5,5% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας του Έργου παρέχεται εξαρχής από αιολική ενέργεια και συνολικά περίπου 33% της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας του Έργου καλύπτεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ηλιακή και αιολική).

Κατά τη διάρκεια ζωής του έργου θα μεγιστοποιηθεί η συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην κάλυψη των αναγκών του έργου, μέσα από την επανεξέταση και αναβάθμιση των συστημάτων ενεργειακού εφοδιασμού με την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών.

Τι μέτρα λαμβάνονται για την αειφορική διαχείριση των γηπέδων γκολφ;

Τα γήπεδα γκολφ θα καλυφθούν με χλοοτάπητα της ποικιλίας Seashore Paspalum. Η προτεινόμενη ποικιλία χαρακτηρίζεται από περιορισμένες απαιτήσεις άρδευσης, μειωμένη ανάγκη για λιπάσματα και παρασιτοκτόνα και αντοχή σε ξηροθερμικά κλίματα. Το γεγονός ότι η προσαρμοστικότητα της ποικιλίας αυτής είναι καλή σε άλλες χώρες οι οποίες έχουν παρόμοιο κλίμα με αυτό της Κρήτης αποτελεί ουσιαστικό κριτήριο για την επιλογή του. Το είδος αυτό εφαρμόστηκε πρόσφατα για τη αναβάθμιση γηπέδων γκολφ που λειτουργούν ήδη στην Ελλάδα.

Για την συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση της αειφορικής λειτουργίας και διαχείρισης των γηπέδων γκολφ o Φορέας Ανάπτυξης του έργου δεσμεύεται να πιστοποιηθεί και από τα δύο διεθνώς αναγνωρισμένα προγράμματα περιβαλλοντικής πιστοποίησης γηπέδων γκολφ των φορέων “Committed to Green” και “Audubon Signature Cooperative Sanctuary Programme”.

Η περιοχή έχει σημαντικό φυσικό πλούτο. Πως αναδεικνύεται και πως προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον;

Με τη λήψη ειδικών μέτρων για την προστασία, διατήρηση και αναβάθμιση της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής, το Έργο ενισχύει την ακεραιότητα των προτεινόμενων τόπων «ΦΥΣΗ 2000». Στα γενικά μέτρα που προβλέπονται στο σχεδιασμό του Έργου για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μέτρα αντιπυρικής προστασίας, μέτρα ελέγχου της λαθροθηρίας, ορθολογική διαχείριση της βοσκής, προώθηση βιολογικών καλλιεργειών. Επιπλέον προβλέπονται ειδικά μέτρα που περιλαμβάνουν τη χάραξη δικτύου οικολογικών μονοπατιών, την κατασκευή και λειτουργία κέντρου έρευνας και ανάδειξης του φυσικού πλούτου της περιοχής, την ίδρυση βοτανικού κήπου με είδη τοπικής χλωρίδας, προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του κοινού, κα.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Είναι το έργο συμβατό με το υφιστάμενο Χωροταξικό πλαίσιο;