ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ  ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΣ

ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΙΓ΄ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

ΙεράπετραΚρήτης, 27-30 Απριλίου 2009

ΟΙΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΚΑΘ΄ OΔΟΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΥΩΝ

«ΚΛΗΘΕΝΤΕΣ ΕΝ ΜΙΑ ΕΛΠΙΔΙ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ»

 

Κατόπιν προσκλήσεως της Α. Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, 27 τον αριθμόν εκπρόσωποι πασών, σχεδόν, των Ορθοδόξων Εκκλησιών-μελών του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (Κ.Ε.Κ.), Αρχιερείς, Ιερείς, Διάκονοι, Καθηγηταί Πανεπιστημίου και Λαϊκοί, άνδρες και γυναίκες, συνήλθομεν εν Ιεραπέτρα Κρήτης, μεταξύ 27ης και 30ης Απριλίου ε.ε., υπό την προεδρίαν του Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εν τω πλαισίω της προετοιμασίας της ΙΓ’ Γενικής Συνελεύσεως του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, η οποία θέλει συγκληθεί εν Λυών Γαλλίας μεταξύ 15ης και 21ης Ιουλίου ε.έ., με θέμα: «Κληθέντες εν μια ελπίδι εις Χριστόν» (Εφ. 4:4-5).

Την Προπαρασκευαστικήν ταύτην Συνάντησιν ετίμησαν δια της παρουσίας των ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος, κατά τε την αναπεμφθείσαν επί τη ενάρξει των εργασιών αυτής εν τω εν Ιεραπέτρα Μητροπολιτικώ Ναώ του Αγίου Γεωργίου Δοξολογίαν και την εν συνεχεία εναρκτήριον συνεδρίαν αυτής, και ο Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνός.
Άπαντες οι μετασχόντες της Συναντήσεως ήσαν μέλη των επισήμων Αντιπροσωπειών των Εκκλησιών αυτών εν τη εν Λυών Γενική Συνελεύσει. Ειδικώτερον, παρέστησαν εκπρόσωποι του Οικουμενικού Πατριαρχείου, των Πατριαρχείων Σερβίας και Ρουμανίας, των Εκκλησιών Κύπρου, Ελλάδος, Πολωνίας, Αλβανίας, Φιλλανδίας και Εσθονίας, του εν Ετζμιατζίν Αρμενικού Καθολικοσάτου, του Πατριαρχείου Βουλγαρίας (ως παρατηρητής), καθώς και δύο εκ των στελεχών του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών.
Το πρόγραμμα της Συναντήσεως περιελάμβανε, πέραν των συζητήσεων επί σειράς θεμάτων, συναντήσεις μετά μελών της τοπικής Εκκλησίας, εκπροσώπων των τοπικών Αρχών, καθώς και επίσκεψιν εις την έδραν της φιλοξενησάσης την Συνάντησιν Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας.
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων χαιρετίζων εισαγωγικώς την σύναξιν, διεβίβασεν τας πατρικάς ευχάς και ευλογίας της Α. Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, και εξέφρασεν ευχαριστίας προς τον Σεβ. Μητροπολίτην Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Ευγένιον επί τη παρασχεθείση αβραμιαία δοχή και φιλοξενία δια την Συνάντησιν ταύτην. Εξέφρασεν εκ παραλλήλου την ελπίδα ότι η Συνάντησις αύτη ήθελεν αποτελέσει άλλην μίαν ευκαιρίαν προς περαιτέρω ενίσχυσιν των υφισταμένων μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών αδελφικών δεσμών και ότι θα επέτρεπεν εις αυτάς να ενεργήσουν και να εκφρασθούν κατά την επικειμένην Γενικήν Συνέλευσιν του Κ.Ε.Κ. εν «μια φωνή και μια καρδία». Από της ιδικής του πλευράς ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ευγένιος καλωσώρισε με αισθήματα χαράς τους συνέδρους και ηυχήθη αυτοίς επιτυχή διεξαγωγήν των εργασιών της σημαντικής ταύτης Διορθοδόξου Συναντήσεως.
Ο κύριος σκοπός της Συναντήσεως ταύτης συνίστατο εις:
α) την ανάλυσιν και τον σχολιασμόν του προγράμματος της Γενικής Συνελεύσεως του Κ.Ε.Κ.,
β) την εμβάθυνσιν εις το θέμα αυτής: «Κληθέντες εν μια ελπίδι εις Χριστόν»,
γ) την εξέτασιν των τρεχουσών εκκλησιαστικών και πολιτικο-κοινωνικών εξελίξεων εν Ευρώπη και τον προσδιορισμόν του ρόλου των Ορθοδόξων Εκκλησιών εις την διαμόρφωσιν της νέας Ευρωπαϊκής κοινωνίας,
δ) την διαμόρφωσιν κοινής Ορθοδόξου προσεγγίσεως επί των θεμάτων, τα οποία θέλουν συζητηθεί κατά την διάρκειαν του επικειμένου κορυφαίου οικουμενικού γεγονότος,
ε) την συζήτησιν επί του μέλλοντος του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, και
στ) την σύνταξιν Ανακοινωθέντος και Εκθέσεως, προς διαβίβασιν εν συνεχεία εις όλους, όσοι θα μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως εν Λουγδούνω.
Οι σύνεδροι έλαβον, ήκουσαν και συνεζήτησαν εισηγήσεις επί του θέματος και του προγράμματος της εν Λουγδούνω Γενικής Συνελεύσεως του Κ.Ε.Κ., τας οποίας παρουσίασαν οι Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων Kαθ. Δρ. Γεννάδιος, Αιδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρ. Δρ. Γεώργιος Τσέτσης, Αιδεσιμολ. Καθ. Δρ. Viorel Ionita, Εντιμολ. Δρ. Αλέξανδρος Παπαδερός, Ευγεν. κ. Smaranda Dochia, Εντιμολ. Δρ. Κωνσταντίνος Κενανίδης και η Αντιπροσωπεία του Πατριαρχείου Ρουμανίας.
Η Συνάντησις ενεπνεύσθη υπό της εισηγήσεως επί του κυρίου θέματος της εν Λουγδούνω Γενικής Συνελεύσεως «Κληθέντες εν μια ελπίδι εις Χριστόν», του Μητροπολίτου Σασίμων, ο οποίος υπεγράμμισεν ότι η ελπίς δεν είναι στατική η παθητική, αλλά δυναμικόν, ενεργόν, καθοδηγητικόν και ζωοποιόν δώρον του Αγίου Πνεύματος. Θεωρουμένη εκ βιβλικής απόψεως, η ελπίς δεν συνιστά απόδρασιν εκ της πραγματικότητος και των συγχρόνων προβλημάτων. Η ελπίς μεταμορφώνει ημάς εις πιστούς, αντιλαμβανομένους τον επίγειον βίον ως πρόσκαιρον ενταύθα παρεπιδημίαν υπό την προσδοκίαν της ελεύσεως της ανεσπέρου Βασιλείας του Θεού? η ελπίς οδηγεί ημάς να επιζητώμεν τα επουράνια αγαθά και νοηματοδοτεί την ζωήν, τας δραστηριότητας και τα οράματα ημών. Η ελπίς πληροί ημάς χαράς, ειρήνης, θάρρους, τόλμης, ελευθερίας, απαλλάσσει ημάς εκ του φόβου, διανοίγει τας καρδίας ημών και ενδυναμώνει την μαρτυρίαν ημών περί του Αναστάντος Κυρίου.
Εις ο Χριστός, προς ον πάντες οι πιστοί ελπίζουν, και μία η ζωή του μέλλοντος αιώνος, ην πάντες προσκαρτερούν. Ως σημειοί ο Απόστολος Παύλος εις την προς Εφεσίους Επιστολήν του (4:4-5), οι Χριστιανοί έχουν μίαν ελπίδα και αγάπην εις Χριστόν. Όλοι εγενόμεθα μέλη του σώματος της Εκκλησίας δι΄ ενός Βαπτίσματος εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ανακαινισθέντες και αναγεννηθέντες εν Χριστώ. Ο Θεός και Πατήρ ενοικεί εν πάσι τοις πιστοίς δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι και τη Χάριτι Αυτού.
Ο Χριστός είναι η μόνη ελπίς ημών και η ελπίς της δόξης. Ο Χριστός εν τω Ευαγγελίω, ο Χριστός επί Σταυρού, ο Αναστάς Χριστός, ο Χριστός εν ουρανοίς, είναι πάντοτε πηγή ελπίδος. Ο Χριστός εν ημίν, ο πραγματικώς παρών Χριστός, ο ζων και βασιλεύων εν ημίν Χριστός, ως ζει και βασιλεύει εν δόξη, συνιστά την μόνην ελπίδα ημών, εν τη αγάπη, και τη χάριτι του Θεού και Πατρός.
Τοιουτοτρόπως, όλοι οι Χριστιανοί εκλήθησαν εν μια ελπίδι εις Χριστόν εν τω συνδέσμω της αγάπης, της συγγνώμης και της καταλλαγής. Καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει βαθείαν κρίσιν πίστεως και διέρχεται «την έρημον της εκκοσμικεύσεως», - καταλήγει ο Μητροπολίτης Γεννάδιος-, αι Ευρωπαϊκαί Εκκλησίαι, εν τω φωτί της ελπίδος εις Χριστόν καθήκον έχουν να καλλιεργήσουν εις βάθος τον διάλογον και την στενοτέραν συνεργασίαν τόσον μεταξύ των, όσον και μεθ΄ όλων των λαών της γηραιάς ηπείρου.
Επί τη βάσει των ανωτέρω εισηγήσεων, οι μετέχοντες της Συναντήσεως συνεφώνησαν επί των κάτωθι :
α) Ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, ώστε αι αδελφαί Ορθόδοξοι Εκκλησίαι Βουλγαρίας και Γεωργίας να επαναξετάσουν το θέμα της συμμετοχής αυτών ως πλήρη μέλη εις τε το Συμβούλιον Ευρωπαϊκών Εκκλησιών και το Παγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών, λαμβάνουσαι υπ΄όψιν ότι η απουσία αυτών ουχί μόνον αποστερεί τον Ορθόδοξον κόσμον της πολυτίμου συνεισφοράς αυτών, αλλά προκαλεί επίσης εσφαλμένας εντυπώσεις σχετικώς προς την ενεστώσαν εν ταις χώραις αυτών εκκλησιαστικήν κατάστασιν. Το τελευταίον τούτο αφορά ειδικώτερον την Ορθόδοξον Εκκλησίαν της Βουλγαρίας, καθότι η Βουλγαρία αποτελεί πλέον πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
β) Εκφράζομεν την λύπην ημών δια την απόφασιν της Ρωσσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, όπως αναστείλη την συμμετοχήν αυτής εις τας δραστηριότητας του Κ.Ε.Κ. και θλιβόμεθα επί τη απουσία αυτής εκ της ημετέρας Συναντήσεως. Ελπίζομεν και προσευχόμεθα ότι αύτη θα επανέλθη εις το Κ.Ε.Κ συμμετέχουσα εις την εν Λουγδούνω Γενικήν Συνέλευσιν.
γ) Λαμβάνοντες υπ’όψιν την σπουδαιότητα της Charta Oecumenica υπογραμμίζομεν την σημασίαν της αξιοποιήσεως αυτής κατά τον εν εξελίξει εν Ευρώπη οικουμενικόν διάλογον και επαναβεβαιούμεν την αναγκαιότητα εκπληρώσεως των διαλαμβανομένων εν αυτή δεσμεύσεων.
δ) Διακατεχόμεθα υπό ανησυχίας δια την ενεστώσαν κατάστασιν ως προς τα πολυάριθμα εν εξελίξει, πλην όμως μη ολοκληρωθέντα, προγράμματα του ΚΕΚ, καθώς επίσης και δια τον βαθμόν της διαφανείας και την υποχρέωσιν λογοδοσίας κατά την διαδικασίαν λήψεως των αποφάσεων. Δια τούτο προτείνομεν την ριζικήν αναθεώρησιν των ισχυόντων κριτηρίων αναφορικώς προς την έγκρισιν και εκτέλεσιν προγραμμάτων και δράσεων.
ε) Εν τω πλαισίω της διαδικασίας αναδομήσεως και αναδιαρθώσεως του Κ.Ε.Κ., προτείνομεν, μεταξύ άλλων:
i) την ενίσχυσιν του συντονιστικού ρόλου του Γενικού Γραμματέως,
ii) την ανάπτυξιν στενοτέρας συνεργασίας μεταξύ των τριών (3) Επιτροπών του Κ.Ε.Κ., και
iii) την επιτάχυνσιν των διαδικασιών λήψεως των αποφάσεων επί της καθιερώσεως μιας και μόνης έδρας του Κ.Ε.Κ.
στ) Εν όψει των προσφάτων εξελίξεων εις την ζωήν του Κ.Ε.Κ. υπογραμμίζομεν μετ’εμφάσεως την ανάγκην όπως τούτο διατηρήση τον Καταστατικόν χαρακτήρα αυτού (βλ. Προοίμιον του Καταστατικού) ως Συμβουλίου «Εκκλησιών» εν Ευρώπη.
ζ) Έχοντες συναίσθησιν των δεσμεύσεων ημών, ως Ορθοδόξων Εκκλησιών, προς προαγωγήν των σκοπών του Κ.Ε.Κ., δοθείσης, εν τούτοις, της δυσχερείας εις το να εισακουσθή η φωνή ημών, αιτούμεθα όπως η ΙΓ΄ Γενική Συνέλευσις υιοθετήση την συναινετικήν μέθοδον κατά τας διαδικασίας λήψεως αποφάσεων, αποτιμώσα σχετικώς την θετικήν εμπειρίαν του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών.
η) Προτείνομεν όπως το Συμβούλιον Ευρωπαϊκών Εκκλησιών αξιολογήση την εμπειρίαν των μέχρι τούδε τριών Οικουμενικών Συνελεύσεων (Basel, Graz και Sibiu), καθώς επίσης και συνολικώς την συνεργασίαν μετά του Συμβουλίου των εν Ευρώπη Ρωμαιοκαθολικών Επισκοπικών Συνελεύσεων (CCEE). Θα πρέπει να διερευνηθούν νέες οδοί και νέοι τρόποι δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ ΚΕΚ και CCEE.
Μετ’ ιδιαιτέρας ικανοποιήσεως σημειούται, τέλος, η φιλική ατμόσφαιρα και το κλίμα του ανοικτού και ειλικρινούς διαλόγου, το οποίον επεκράτησε κατά την διάρκειαν της Συναντήσεως. Εκφράζομεν εγκαρδίους ευχαριστίας και την ευγνωμοσύνην ημών προς την Α. Θ. Παναγιότητα, τον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαίον, επί τη συγκλήσει της Συναντήσεως ταύτης, αιτούμεθα δε βαθυσεβάστως όπως το Οικουμενικόν Πατριαρχείον διευκολύνει την πραγματοποίησιν εις το μέλλον αναλόγων συναντήσεων, ούτως ώστε να παρέχηται η δυνατότης εις τας Ορθοδόξους Εκκλησίας να διατυπώνουν τας ανησυχίας αυτών και να δίδουν κοινήν μαρτυρίαν εις την οικουμένην.
Είθε ο Αναστάς Κύριος, η ελπίς ημών, και το ανατείλαν εκ του κενού μνημείου φως, φαίνη εν ταις καρδίαις ημών και οδηγή τα βήματα ημών επί της οδού προς την Ενότητα.

Εν Ιεραπέτρα, τη 29η Απριλίου 2009.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ:
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων Καθ. Δρ. Γεννάδιος
Ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Καθ. Δρ. Ελπιδοφόρος Λαμπρυνιάδης
Ο Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ιωακείμ Μπίλλης
Ο Αιδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβ. Δρ. Γεώργιος Τσέτσης
Ο Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβ. κ. Κωνσταντίνος Χαλκιαδάκης
Ο Εντιμολ. Καθηγ. Δρ. Κωνσταντίνος Δεληκωσταντής
Η Ελλογιμ. κ. Χριστίνα Παπάζογλου
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΣΕΡΒΙΑΣ:
Ο Αιδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Gajo Gajic
Ο Ελλογιμ. κ. Πέτρος Petkovic
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ:
Ο Θεοφ. Επίσκοπος Δρ. Campineanul κ. Κυπριανός
Ο Ελλογιμ. κ. Adrian Ionut Nazarcu
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ:
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεγάλου Τυρνόβου κ. Γρηγόριος
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ:
Ο Θεοφ. Χωροεπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος
Ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Δρ. Βενέδικτος Ιωάννου
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:
Ο Θεοφ. Επίσκοπος Θερμοπυλών Δρ. Ιωάννης
Η Ευγεν κ. Αικατερίνη Ζορμπά-Καρκαλά
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ:
Ο Αιδεσιμ. Πρεσβ. Δρ. Ανδρέας Kuzma
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ:
Ο Ελλογιμ. κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος
Η Ευγεν. κ. Anila Baba
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΛΑΝΔΙΑΣ:
Ο Αιδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Rauno Pietarinen
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ:
Ο Αιδεσιμολ. Πρεσβ. κ. Sakarias Leppik
ΑΡΜΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟΣΑΤΟ ΤΟΥ ΕΤΖΜΙΑΤΖΙΝ:
Ο Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Aren Shahenian
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ (Κ.Ε.Κ.) :
Ο Αιδεσιμολ. Καθ. Δρ. Viorel Ionita
Η Ευγεν. κ. Smaranda Dochia
EΠΙΣΚΕΠΤΑΙ:
Ο Εντιμολ. Δρ. Αλέξανδρος Παπαδερός
Ο Εντιμολ. Δρ. Κωνσταντίνος Κενανίδης