ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣ
κ. κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17

 

          Ἀγαπητοί μαθητές καί μαθήτριες,
Ἀξιότιμοι κ. ἐκπαιδευτικοί,
Μέ τήν τέλεση τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἁγιασμοῦ καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ ξεκινᾶ σήμερα τό νέο σχολικό ἔτος 2016-2017. Ἐσεῖς, οἱ μαθητές καί οἱ μαθήτριες, πού εἴσαστε ἡ ἐλπίδα καί τό μέλλον τοῦ τόπου μας, μέ τήν καθοδήγηση τῶν ἐκλεκτῶν δασκάλων καί καθηγητῶν σας καί μέ τή στήριξη τῶν καλῶν γονέων σας, ξεκινάτε ἕνα νέο κύκλο στή ζωή σας γιά τήν ἀπόκτηση γνώσεων καί ἀρετῶν, δεξιοτήτων, ἀξιῶν καί ἰδανικῶν. Ἀπό σήμερα ἡ καθημερινή παρουσία σας στόν χῶρο τοῦ σχολείου θά εἶναι μιά συνεχής πρόκληση καί εὐκαιρία γιά δημιουργική ἀξιοποίηση τοῦ χρόνου σας. Ὁ σκοπός εἶναι ἡ ἠθική, πνευµατική, ἐπαγγελµατική καί φυσική ἀγωγή σας, μέ τήν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καί παραδοσιακῆς συνείδησης.
Τό σχολεῖο διαπαιδαγωγεῖ, διαπλάθει χαρακτῆρες καί προετοιμάζει ἐλεύθερους καί ὑπεύθυνους πολίτες, δίδοντάς τους τά ἀπαραίτητα ἐφόδια γιά νά πορευθοῦν στή μετέπειτα ζωή τους. Δέν μεταδίδει μόνο γνώσεις, ἀλλά καλλιεργεῖ, δυναμώνει καί ἐλευθερώνει τόν νοῦ καί τήν ψυχή. Σύμφωνα μέ τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας «ἡ Παιδεία εἶναι τό πρῶτο ἀπό τά ἀγαθά πού ἔχουμε», γιατί μέ αὐτή μποροῦμε νά γνωρίσουμε τήν ἀλήθεια, δηλ. νά ἔχουμε τή σωστή ἀντίληψη τῶν πραγμάτων, καί νά ὁδηγηθοῦμε στήν ἐλευθερία, κατά τήν εὐαγγελική προτροπή τοῦ Κυρίου μας: «γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν, καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰω. 8,32). 
Μέσα στόν σύγχρονο κόσμο, πού εἶναι πλούσιος σέ γνώση καί τεχνολογία, φτωχός ὅμως σέ πνεῦμα καί πολιτισμό, σέ πίστη, ἰδανικά καί ἀνθρωπιά. Ἐσεῖς καλεῖστε νά περάσετε ἀπό τήν ἀδράνεια στή δημιουργία. Ἐάν ἀξιοποιήσετε τίς εὐκαιρίες μόρφωσης καί καλλιέργειας τῶν δεξιοτήτων σας δέν θά περιοριστεῖτε στήν αὐτάρκεια τοῦ «ζῆν», ἀλλά θά διεκδικήσετε δυναμικά καί τό «εὖ ζῆν». Ἔτσι θά  ἀποκτήσει νόημα καί ἀξία ἡ ζωή σας καί θά ἀρχίζει νά ἀλλάζει ὁλόκληρη ἡ σκληρά δοκιμαζόμενη κοινωνία μας. Γι᾿ αὐτό σᾶς προτρέπω νά ξεκινήσετε μέ ἀποφασιστικότητα, ἐνθουσιασμό, ζῆλο, ὅραμα καί ἐλπίδα αὐτή τή νέα πορεία γιά τή καλλιέργεια καί ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητάς σας, νά ζήσετε τή χαρά τῆς μάθησης καί νά νά γνωρίσετε τό βαθύτερο νόημα τῆς ζωῆς.
Πατρικά εὔχομαι σέ ὅλους σας χαρούμενη, εὐλογημένη καί καρποφόρα σχολική χρονιά μέ πλούσιο τόν φωτισμό τοῦ Θεοῦ στή ζωή σας καί στά σπίτια σας.
Ἱεράπετρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

  Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

† Ὁ Ἱεραπύτνης & Σητείας ΕΥΓΕΝΙΟΣ