ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣ

κ. κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ

ΕΠΙ Τῌ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

 

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί καί τέκνα περιπόθητα,

Ὁ νέος χρόνος εἶναι καί πάλι μπροστά μας. Δύσκολος, ἀπαιτητικός, εἶναι ὅμως καί εὐλογία Θεοῦ καί παράταση ζωῆς, γιατί ἔχομε χρόνο νά σκεφθοῦμε καί νά ἀποφασίσουμε γιά πολλά καί μεγάλα «Πάντα δυνατά τῷ πιστεύοντι» (Μάρκ. 9,23).

Ἡ σύγχρονη ἐποχή χαρακτηρίζεται γιά τίς ἔντονες κοινωνικές καί πολιτικές ἀλλαγές. Ἡ πολιτιστική διαφοροποίηση τῆς κοινωνίας μέ τή συνύπαρξη νέων μεταναστῶν ἀπό διάφορες ἐθνικότητες δημιούργησε ἕνα πολιτιστικό πλουραλισμό καί μιά πολλαπλότητα. Κυκλοφοροῦν διάφορες καί ποικίλες ἀξίες καί ἰδέες, πού διαφοροποιοῦν τόν τρόπο σκέψεως καί πράξεως στήν προσωπική καί τήν κοινωνική ζωή, πολύ δέ περισσότερο στήν θρησκευτική. Ἡ ἀδικαιολόγητη δέ στάση ἀνοχῆς τῶν πάντων, γιά λόγους δῆθεν δημοκρατικούς, διογκώνουν τά προβλήμτα καί συγκαλύπτουν πολλές φορές παραβατικές συμπεριφορές καί νοσογόνες καταστάσεις.

Πολλοί συνάνθρωποί μας διαμαρτύρονται καί δέν μποροῦν νά ἀντιδράσουν. Εἶναι ὅμως καιρός μέ τή σημερινή πανθομολογούμενη κρίση ἀξιῶν, ἰδεῶν καί πολιτισμῶν πού βιώνουμε, ἡ ὁποία ὁδήγησε στήν παγκόσμια οἰκονομική κρίση καί δυσπραγία, μέ ἀπειλητικές συνέπειες γιά τόν ἄνθρωπο, νά λάβουμε θέση καί ἀλλάξουμε τρόπο σκέψη καί στάση ζωῆς.

Κατ᾽ἀρχήν ἀπαιτεῖται μία ἐπανεκτίμηση σέ ὅλους τούς τομεῖς, μά κυρίως στήν προσωπική ζωή τοῦ καθενός μας. Ὁ «Ἔλεγχος τῆς ψευδωνύμου γνώσεως» πού ἔγραψαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας, ὅπως καί ὅλα τά ἔργα τους πού μιλοῦν γιά κοινωνική ἀδικία καί καταπίεση, πρέπει νά μελετηθοῦν, γιατί ἔχουν διαχρονική ἰσχύ καί προσδιορίζουν τήν ἀξία τοῦ ἀναπανάληπτου ἀνθρώπινου προσώπου καί τήν σχέση του μέ τόν Θεό.

Μέσα σ᾽ὅλα αὐτά, στό ξεκίνημα τοῦ νέου χρόνου 2011, ἡ φιλανθρωπία καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος καιρούς καί χρόνους κρατεῖ καί κυβερνᾶ, μᾶς χαρίζει καί πάλι τό κορυφαῖο τοῦτο δῶρο καί ἀναμένει νά τό ἀξιοποιήσομε δημιουργικά, κοινωνικά καί θεάρεστα πρός τό συμφέρον ὅλων.

Γιά νά ξεφύγομε ὅμως ἀπό τά πλασματικά, τά ἐντυπωσιακά καί ἐφήμερα, ἀπό τό κλῖμα πού διαμορφώνουν τά πολύχρωμα φῶτα, οἱ γιρλάντες καί οἱ βιτρίνες, πρέπει νά στραφοῦμε στόν ἐσωτερικό ἑαυτό μας, νά προβληματισθοῦμε καί πάνω ἀπ᾽ὅλα νά ἀναθεωρήσομε καί νά ἐπανεκτιμήσομε προσωπικές καί κοινωνικοπολιτικές ἐπιλογές, ἰδιαιτέρως σήμερα πού ἀρχίζει ὁ νέος χρόνος, ὁ ὁποῖος, ὅπως λένε οἱ ἀναλυτές, θά εἶναι κρίσιμος σέ ὅλους τούς τομεῖς.

Βοηθήματα καί ἀρχές μας θά εἶναι καί πάλι ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἡ ζωή, ἡ ἐμπειρία καί ἡ διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας. Οἱ νέες ἀρχές καθορίζονται πλέον στούς λεγόμενους «Μακαρισμούς» τοῦ Κυρίου μας, στήν «Ἐπί τοῦ ὄρους Ὁμιλία Του, πού ἀναφέρεται στό κατά Ματθαῖον Ἅγιο Εὐαγγέλιο (Ματθ. 5, 13 κ.ἑ., 7, 29 κ.ἑ.)

Σ' αὐτή τήνὉμιλία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ προδιαγράφεται ὁ καινούργος τρόπος ζωῆς, πού ἀναμένει νά ζήσει ὁ ἀνακαινισμένος ἄνθρωπος, μετά τήν ἐνανθρώπιση καί τή διδασκαλία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Χαρακτησίσθηκε δέ ὡς ὁ «χρυσός κανόνας» τοῦ Εὐαγγελίου καί τῆς παγκόσμιας ἠθικῆς γιά μιά ἀναβαθμισμένη κοινωνική ζωή, καί συνοψίζεται στή φράση: «Πάντα οὖν ὅσα ἂν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτω καὶ ὑμεῖς ποιῆτε αὐτοῖς· οὗτος γάρ ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται» (Ματθ. 7,12). Γιατί στό Ἱερό Εὐαγγέλιο ἀναφέρονται οἱ προδιαγραφές, οἱ προϋποθέσεις καί οἱ ἀρχές τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, πού μέ τή Θεία χάρη καί τήν ἀπόφασή μας γιά θεληματική καί ὀντολογική ἀλλαγή ζοῦμε καί βιώνομε ἀπό τώρα. Ζοῦμε ἕνα νέο τρόπο ζωῆς, τήν ἐν Χριστῷ ζωή, τή ζωή τῶν Πατέρων μας.

Εὔχομαι ἀπό βάθους καρδίας καί προσεύχομαι ὁ νέος χρόνος νά γίνει ἠ άρχή ἐπανεκτίμησης τῆς συμπεριφορᾶς καί τῆς ἀναστροφῆς μας, γιά νά βροῦμε τή χαμένη πολιτιστική, παραδοσιακή καί κοινωνική μας ταυτότητα, μέ γνώση καί σεβασμό στό ἱστορικο-κοινωνικο-θρησκευτικό παρελθόν μας.

Ὁ ξενόφερτος τρόπος ζωῆς καί σκέψεως θεωρεῖται βασική αἰτία χαλάρωσης τῶν πνευματικῶν μας δυνάμεων, καί ἀφορμή γιά ἐπαναπροσδιορισμό τοῦ σύγχρονου τρόπου ζωῆς μέ πρωταγωνιστή καί πάλι τόν Ἰησοῦ Χριστό καί τή διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου Του. Οἱ ἀναπόφευκτες πολιτικο-οἰκονομικές ἀλλαγές τῶν καιρῶν μας στή ροή τοῦ χρόνου καί οἱ πολλαπλές κατακτήσεις τοῦ ἀνθρώπου, ὄχι μόνο δέν ἀπογοητεύουν, ἀλλά ἐνισχύουν καί ἐπιβεβαιώνουν τή συνεχῆ καί ἀδιάκοπη ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας, στή ζωή τῆς ὁποίας ὅλες οἱ πράξεις καί οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες ἐπισφραγίζονται μέ τό διαχρονικό καί αἰώνιο «νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν».

Ἡ Ἐκκλησία μας, ὡς κιβωτός σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου, σέβεται καί προβάλλει τήν αἰώνια ἀξία τοῦ προσώπου του, πού τόσο ἔχει σήμερα ὑποτιμηθεῖ καί ὑποβαθμισθεῖ. Καί ὡς αἰώνια Μητέρα ὅλων μας μᾶς παραγγέλει καί σήμερα: «Ἀποθέσθαι ὑμᾶς κατὰ τὴν προτέραν ἀναστροφὴν τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον τὸν φθειρόμενον κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης (ψεύτικες ἐπιθυμίες), ἀνανεοῦσθαι δὲ τῷ πνεύματι τοῦ νοὸς ὑμῶν (σ᾽ὅλο τό πνευματικό σας βάθος) καὶ ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν ἄνθρωπον τὸν κατὰ Θεὸν κτισθέντα ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ὁσιότητι τῆς ἀληθείας (μέ δικαιοσύνη καί ἁγιότητα πού προέρχονται ἀπό τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ)» (Ἐφεσ. 4, 22-24).

Καλή καί εὐλογημένη νέα χρονιά!

Ἱεράπετρα, 1η Ἰανουαρίου 2011

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

† Ὁ Ἱεραπύτνης καί Σητείας ΕΥΓΕΝΙΟΣ,

Διάπυρος πρός τόν καιρούς καί χρόνους ἐξουσιάζοντα

καί ὑπέρχρονον αἰώνιον Σωτῆρα Εὐχέτης πάντων ὑμῶν