ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ
ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

«Χριστός γεννάται, δοξάσατε,
Χριστός εξ ουρανών, απαντήσατε».

Αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,
Με πολλήν χαράν η Εκκλησία μας μας καλεί να δοξάσωμεν τον Θεόν δια την επί γης εξ αγάπης αυτοπρόσωπον εν θεανθρωπίνη υποστάσει παρουσίαν του Χριστού, του ενός εκ των προσώπων της Αγίας Τριάδος.
Πρέπει με ιδιαιτέραν προσοχήν να εξετάσωμεν την αληθή και ζωοποιόν σημασίαν του γεγονότος της ενανθρωπήσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Αυτή αποκαλύπτει εις την ανθρωπότητα πρώτον, ότι ο Θεός είναι προσωπικός και εμφανίζεται εις ημάς ως πρόσωπον, όπως πρόσωπα έπλασε και ημάς τους ανθρώπους, και δεύτερον, ότι περιβάλλει ημάς δια της αγάπης Του. Τα δύο αυτά γεγονότα, το πρόσωπον και η αγάπη του Θεού, εκφράζουν θεμελιώδεις αληθείας της πίστεώς μας, τας οποίας πολλάκις βεβαίως έχομεν ακούσει. Εν τούτοις, η επίδρασις αυτών εις την ζωήν μας δεν είναι όση πρέπει, διότι πολλοί εξ ημών δεν αισθανόμεθα την αδελφοσύνην του Χριστού με το πρόσωπόν μας, ούτε την απέραντον αγάπην Αυτού προς ημάς, και αντιστοίχως δεν ανταποδίδομεν την αγάπην μας προς τον Χριστόν, ώστε δια της κοινωνίας της αγάπης να γίνωμεν κοινωνοί κατά χάριν και των άλλων ιδιοτήτων Αυτού.
Εαν δικαιολογούνται κάπως να αγνοούν την αγάπην του Θεού και το πρόσωπόν Του αυτοί οι οποίοι δεν εγνώρισαν τον Χριστόν και δια τούτο πελαγοδρομούν εις αναζήτησιν της απροσώπου οντότητος, την οποίαν εκλαμβάνουν ως Θεόν, ουδόλως δικαιολογούμεθα ημείς οι Ορθόδοξοι χριστιανοί να ακολουθώμεν τας αδιεξόδους αναζητήσεις των. Αυτοί οι εν πλάνη αδελφοί μας αντί να αναζητούν τον Θεόν ως πρόσωπον και να πλησιάζουν Αυτόν δια του πλησιάσαντος ημάς Ιησού Χριστού, αγωνίζονται απεγνωσμένως να γίνουν δια των ιδικών των δυνάμεων θεοί, ως ο Αδάμ ενόμισεν ότι θα κατώρθωνεν υπακούων εις το πονηρόν πνεύμα. Ο αληθινός όμως προσωπικός Θεός, ο γνωριζόμενος μόνον δια του γεννηθέντος εν φάτνη εξ αγάπης προς ημάς Ιησού Χριστού, μας υπεσχέθη την υιοθεσίαν, την επάνοδον εις τους κόλπους του Πατρός, και την δια του Χριστού κατά χάριν θέωσιν. Μονον δια του Χριστού πραγματώνεται η πανανθρωπίνη επιθυμία προς υπέρβασιν της φθαρτότητος και της μονώσεως της χωρίς αγάπην υπάρξεως και η ανάπτυξις της κοινωνίας της μεταξύ θείων και ανθρωπίνων προσώπων αγάπης, η οποία οδηγεί εις την αιωνιότητα και την αφθαρσίαν.
Ας στρέψωμεν τα βλέμματα των καρδιών μας προς τον αρτιγέννητον και εν φάτνη κείμενον Ιησούν Χριστόν και αναλογιζόμενοι πόσον μας αγαπά, ας αγαπήσωμεν Αυτόν εξ όλης της καρδίας, της διανοίας και της υπάρξεώς μας. Μόνον δια της αγάπης του Ιησού Χριστού θα γίνωμεν κοινωνοί και της θείας Αυτού φύσεως κατά χάριν, ως Αυτός δια της αγάπης εγένετο κοινωνός της ανθρωπίνης ημών φύσεως. Ανθρωποκεντρικαί προσπάθειαι, διαλογισμοί, ψυχεδελικαί καταστάσεις και εκστάσεις και παρεμφερείς εξωχριστιανικαί εμπειρίαι δεν οδηγούν εις συνάντησιν του αληθινού προσωπικού Θεού της αγάπης, αλλ΄ εις το βαθύ και παγερόν σκότος, εις το έρεβος της αιωνίας απωλείας, εις την αίσθησιν του πλήρους και αβυσσαλέου κενού.
Δια τούτο, τέκνα αγαπητά εν Κυρίω, αγαπήσατε τον δι΄ υμάς τούς ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν ενανθρωπήσαντα εξ αγάπης Ιησούν Χριστόν και γνωρίσατε την κοινωνίαν της αγάπης Αυτού, συν τω Πατρί και τω Αγίω Πνεύματι, διότι της αγάπης Αυτού του προσωπικού Θεού ουδέν γλυκύτερον.
Μέγας κήρυξ της αγάπης του Θεού είναι ο ταυτίσας Θεόν και αγάπην Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, ο ειπών τον κορυφαίον λόγον «ο Θεός αγάπη εστί». Και μετ΄ αυτόν ο εις τέλος αγαπήσας τον Χριστόν Απόστολος Παύλος, ο γράψας τον θερμουργόν λόγον «τις ημάς χωρίσει από της αγάπης του Χριστού;». Ούτε θλίψις, ούτε μάχαιρα, ούτε θάνατος, ούτε άλλη αγάπη δύναται να είναι ισχυροτέρα της αγάπης μας προς τον Χριστόν. Εις υπόμνησιν δε των λόγων και των εξ αγάπης έργων του Αγίου Αποστόλου Παύλου και επί τη συμπληρώσει δύο χιλιάδων ετών από της γεννήσεώς του ανακηρύσσομεν το ερχόμενον έτος 2008 ως έτος του Αποστόλου Παύλου.
Ευχόμεθα πατρικώς και ολοκαρδίως όπως ο εν φάτνη γεννηθείς εξ αγάπης δια την ημών σωτηρίαν Ιησούς Χριστός, δια πρεσβειών της απειράνδρου και αειπαρθένου Μητρός Αυτού, του Αγίου προκατόχου ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου, εις την μνήμην του οποίου είναι αφιερωμένον το απερχόμενον έτος, και του επίσης Αγίου προκατόχου ημών Νήφωνος, ανιδρυτού και δευτέρου κτίτορος της εν Αγίω Όρει Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Αγίου Διονυσίου, του οποίου κατά το προσεχές έτος εορτάζομεν την πεντακοσιοστήν επέτειον από της κοιμήσεως, ως και των Αγίων Αποστόλων Ιωάννου και Παύλου, κηρύκων κατ΄ εξοχήν της αγάπης του Θεού, και πάντων των Αγίων, καταστήση φάτνην Αυτού την καρδίαν εκάστου εξ ημών και αποκαλύψη εις όλους το πρόσωπον της αγάπης Του, και επικαλούμεθα εφ᾿ υμάς την Χάριν και το πλούσιον Έλεος Αυτού.
Καλά Χριστούγεννα, ειρηνικόν και ευλογημένον Δωδεκαήμερον, καρποφόρον πνευματικώς και υλικώς το νέον έτος.
Φανάριον, Χριστούγεννα 2007.

+Ο Κωνσταντινουπόλεως ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
διάπυρος προς Θεόν ευχέτης πάντων υμών