ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙῼ ΠΑΣΧΑ † ΚΥΡΙΛΛΟΣ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ
Τῼ ΙΕΡῼ ΚΛΗΡῼ ΚΑΙ Τῼ ΘΕΟΦΡΟΥΡΗΤῼ ΛΑῼ
ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

«Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια»
(γ΄  Ὠδή τοῦ Κανόνος τῆς Ἀναστάσεως)

 

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί καί τέκνα φωτόμορφα τῆς Ἐκκλησίας,
Χριστός Ανέστη!

Μετά τό στάδιο τοῦ ἔντονου πνευματικοῦ ἀγώνα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, πού κορυφώθηκε μέ τή βίωση τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου μας κατά τή Μεγάλη Ἑβδομάδα, ἀκούεται καί πάλι ὁ χαρμόσυνος χαιρετισμός καί νικητήριος παιάνας «Χριστός Ἀνέστη». Χαρά, ἐλπίδα καί δύναμη μεταδίδει στούς πιστούς τό ἀνέσπερο φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, πού τώρα λάμπει σέ ὅλη τήν κτίση. Εἶναι τό φῶς τῆς χαρᾶς καί τῆς μεταμορφώσεως, τό ὁποῖο καλούμαστε νά προσλάβουμε καί νά μεταλαμπαδεύσουμε στούς συνανθρώπους μας.
Ὁ Ἀναστάς Κύριος χαρακτηρίζεται «φῶς τοῦ ἀνθρώπου» πού «φαίνει ἐν τῇ σκοτίᾳ». Τό λυτρωτικό φῶς τῆς Ἀναστάσεώς Του γίνεται φέγγος ἄδυτης χαρᾶς γιά τόν κόσμο. Ὁ ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος μᾶς βεβαιώνει ὅτι τό ἀναστάσιμο φῶς πού ἀνέβλυσε ἀπό τό κενό μνημεῖο διαλύει τό σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας μέσα καί ἔξω ἀπό τήν καρδιά μας καί μᾶς ὁδηγεῖ στήν ἀγάπη, στή συν-χώρηση τοῦ ἄλλου καί στήν ἀλληλοπεριχώρηση Θεοῦ, ἀνθρώπου καί κτίσης.
Παρά τίς δύσκολες καί καταθλιπτικές συνθῆκες ζωῆς, μέ τήν πολυποίκιλη κρίση καί τήν παρατεταμένη ἀβεβαιότητα, ὑπάρχει ἡ χαρμόσυνη καί πάντοτε ἐπίκαιρη εἴδηση, τήν ὁποία πανηγυρικά διαλαλεῖ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Εἶναι ἡ νίκη ἐπί τοῦ θανάτου καί ἡ λύτρωση ἀπό τή φθορά καί τήν ἁμαρτία, πού ἄλλαξε ριζικά τήν προοπτική τοῦ ἀνθρώπου καί τήν πορεία τοῦ κόσμου. Τήν ἀλήθεια αὐτή τῆς συντριβῆς τοῦ κράτους τοῦ θανάτου ἀπό τόν Ἀναστάντα Χριστό παριστάνει χαρακτηριστικά ἡ εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως. Ἐκεῖ εἰκονίζεται ὁ Ἀναστημένος Χριστός νά τραβᾶ ἀπό τό χέρι τούς Πρωτοπλάστους, τόν Ἀδάμ καί τήν Εὔα, καί νά τούς βγάζει ἀπό τόν σκοτεινό Ἅδη. Ὁ νικητής τοῦ θανάτου καί χορηγός τῆς ζωῆς σπάει τά κλεῖθρα τοῦ σκότους καί τοῦ Ἅδη, καί ἡ ζωή ἡ «πέρας οὐκ ἔχουσα» πλημμυρίζει τόν κόσμο.
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ δίδει τή δυνατότητα στόν ἄνθρωπο νά ζήσει τήν ἀπαρχήν τῆς ἄλλης βιωτῆς, τῆς αἰωνίου. Ὅσα ἔπαθε ὁ Χριστός, τά ἔπαθε γιά τόν ἄνθρωπο, πού εἶναι «ζῶον θεούμενον», σύμφωνα μέ τόν θαυμαστό ὁρισμό τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. Ὁ Χριστός ἔγινε καί εἶναι τό δικό μας Πάσχα, δηλαδή τό δικό μας πέρασμα ἀπό τόν θάνατο στή ζωή. Πέρασε ἀπό τόν θάνατό μας, μᾶς ἕνωσε μαζί Του καί μᾶς «διεβίβασε» ἀπό τό θάνατο στή ζωή. Ὁ θάνατος δέν εἶναι πλέον κυρίαρχος καί τό ἀναπόφευκτο τέλος τῆς ζωῆς μας. Ἀπό φυλακή τῶν ψυχῶν καί κατάσταση ἀπελπισίας ἔγινε μία διάβαση πρός τήν αἰώνια δόξα καί Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Γι᾽ αὐτό «μηδείς φοβείσθω θάνατον· ἠλευθέρωσε γάρ ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος», μᾶς παροτρύνει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος στόν Κατηχητήριο Λόγο του. 
Ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ μᾶς διδάσκει ὅτι ὅλα μποροῦν νά ἀποκτήσουν σωτηριολογική σημασία, καθώς τόν Σταυρό ἀκολουθεῖ ἡ Ἀνάσταση. Μπορεῖ νά μᾶς πικραίνουν οἱ δοκιμασίες, οἱ θλίψεις, οἱ ἀρρώστιες, ὁ πόνος, οἱ ἀποτυχίες, οἱ ἀδικίες, οἱ συκοφαντίες, ἡ φθορά καί ὁ θάνατος, ἀλλά δέν πρέπει νά μᾶς συντρίβουν, γιατί τώρα ὑπάρχει ἡ προοπτική τῆς Ἀναστάσεως καί τῆς αἰωνιότητας. Ἡ Ἐκκλησία ὡς Σῶμα Χριστοῦ ζεῖ ἀδιάλειπτα μέσα στούς αἰῶνες τό θαῦμα τῆς Ἀναστάσεως, εὐαγγελιζόμενη τή σωτηρία «τοῦ κοινοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων». Συνεχῶς, καί ἰδιαίτερα κατά τή λαμπρότερη αὐτή ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, μᾶς καλεῖ νά ζήσουμε τήν ἑορτή τῆς νεκρώσεως τοῦ θανάτου καί νά βιώσουμε τήν ἀρχή μιᾶς καινούργιας ζωῆς. Νά συναντηθοῦμε μέ τόν Ἀναστημένο Χριστό, γιά νά ἀναγεννηθοῦμε καί νά γίνουμε τέκνα φωτόμορφα τῆς Ἀναστάσεως καί «θείας κοινωνοί φύσεως» (Β΄ Πέτρου 1,4).
Εὔχομαι πατρικά ἡ χαρά τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας καί τό ἀναστάσιμο φῶς νά πλημμυρίσουν τίς καρδιές καί νά φωτίσουν τόν νοῦ ὅλων μας, ὥστε ἀναστημένοι στό φρόνημα καί τήν ψυχή νά βρίσκουμε διεξόδους στίς ποικίλες δοκιμασίες καί στίς ἀλλεπάλληλες ἀντιξοότητες τῆς ζωῆς μας.
Ἀδελφοί, «Χριστός Ἀνέστη»,
«Ἀληθώς Ἀνέστη» ὁ Κύριος!
Ἅγιον Πάσχα 2017

 

† Ὁ Ἱεραπύτνης καί Σητείας KYΡΙΛΛΟΣ
εὐχέτης πάντων πρός τόν Ἀναστάντα Κύριό μας