ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  
ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣ

 

Πρός
Τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναχικές Ἀδελφότητες καί τό εὐσεβές πλήρωμα  τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας.

Θέμα: «Μέτρα προλήψεως τῶν καταστροφικῶν πυρκαγιῶν».

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
Εἶναι  γνωστό σέ ὅλους ὅτι οἱ ὀλέθριες πυρκαγιές πού ἐκδηλώνονται κάθε χρόνο στή χώρα μας ὀφείλονται κυρίως στήν ἀνθρώπινη δράση ἤ ἀμέλεια. Γιά τό λόγο αὐτό στό ξεκίνημα τῆς νέας ἀντιπυρικῆς περιόδου, ὡς Τοπική Ἐκκλησία, ἀπευθύνουμε ἔκκληση σέ ὅλο τό εὐσεβές πληρώμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας νά συμβάλλει ἔμπρακτα στήν πρόληψη καί καταπολέμηση τοῦ φαινομένου τῶν πυρκαγιῶν καί στήν προστασία τοῦ δασικοῦ καί λοιποῦ φυσικοῦ μας πλούτου.
Ἡ συμβολή ὅλων μας εἶναι ἀναγκαία καί καθοριστικῆς σημασίας γιά τή διαφύλαξη τοῦ μοναδικοῦ κάλλους φυσικοῦ περιβάλλοντός μας καί στήν οὐσιαστική πρόληψη τῶν πυρκαγιῶν, κυρίως στούς χώρους ὑψηλῆς ἐπικινδυνότητας, ὅπως εἶναι οἱ δασικές περιοχές, οἱ θαμνώδεις καί οἱ χορτολιβαδικές ἐκτάσεις. Ἡ κοινωνική εὐθύνη, ἡ πρόληψη, ἡ ἑτοιμότητα καί ἡ εὐαισθησία γιά τήν προστασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος μπορεῖ νά ἀποδειχθεῖ σωτήρια γιά τήν ἀποτροπή καί ἄλλων καταστροφῶν τῆς πύρινης λαίλαπας στόν τόπο μας.
Ὡς κάτοικοι τοῦ εὐλογημένου τούτου τόπου ὀφείλουμε νά λαμβάνουμε ὅλα τά ἐνδεικνυόμενα μέτρα πυροπροστασίας κατά τούς θερινούς μῆνες, γιά νά διαφυλάξομε τά λίγα δάση πού μᾶς ἔχουν ἀπομείνει: Νά μήν καῖμε σκουπίδια ἤ ξερά χόρτα καί κλαδιά στήν ὕπαιθρο, νά μήν ἀφήνουμε σκουπίδια στά δάση, νά μήν πετᾶμε ἔξω ἀναμμένα τσιγάρα, καί νά μήν σταθμεύουμε τά αὐτοκίνητά μας σέ σημεῖα πού ὑπάρχουν ξηρά χόρτα, διότι ὑπάρχει πάντοτε αὐξημένος κίνδυνος πυρκαγιᾶς.
 Ἄς μή λησμονοῦμε ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὁ κρίκος ἀνάμεσα στόν κόσμο καί τόν Θεό καί βιώνει τή φύση ὡς κτίση, δηλαδή ὡς δημιούργημα τοῦ προσωπικοῦ Θεοῦ. Γιατί Αὐτός ἔπλασε τόν κόσμο «καλά λίαν» (Γεν. 1,31) καί τοποθέτησε τόν ἄνθρωπο ὡς οἰκονόμο, διαχειριστή, ἱερέα τῆς κτίσεως καί ὑπεύθυνο «ἐργάζεσθαι καί φυλάσσειν» (Γεν. 2,15) τή φύση γιά νά μή διασαλεύεται ἡ ἀκεραιότητα τῆς Δημιουργίας Του.
Ἱεράπετρα, 14 Ἰουνίου 2013


Μετ᾽ εὐχῶν πατρικῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Ἱεραπύτνης & Σητείας ΕΥΓΕΝΙΟΣ