Ο Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΒΙΝΤΕΟ)

02

Τήν Τετάρτην, 19ην Ἰουνίου/ 3ην Ἰουλίου 2014, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἱεραπύτνης καί Σητείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, ἡγούμενος ἑκατονταμελοῦς προσκυνηματικῆς ὁμάδος ἱερέων καί πιστῶν τῆς θεοσώστου Μητροπόλεως αὐτοῦ ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν Σεβασμιώτατον Ἅγιον Ἱεραπύτνης καί τούς μετ’ αὐτοῦ προσκυνητάς ἐδέχθη φιλοφρόνως ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί Ἁγιοταφῖται Πατέρες.

Ἐν τῆ ἀρχῇ τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἱεραπύτνης ἐξέφρασε τήν χαράν, τήν συγκίνησιν καί τήν εὐχαριστίαν αὐτοῦ πρός τόν Θεόν ἐπί τῇ ἐπισκέψει αὐτοῦ καί πάλιν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, τά προσκυνήματα τῆς ὁποίας ὡς ἄξιος φρουρός ἀπ’ αἰώνων διαφυλάσσει τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καί ἡ ἐν αὐτῷ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης.

Ἀπαντῶν ὁ Μακαριώτατος, ηὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἱεραπύτνης κ. Εὐγένιον διά τήν ἀνάληψιν τῆς προσκυνηματικῆς πρωτοβουλίας ταύτης καί ἐξήγησεν εἰς τούς εὐλαβεῖς προσκυνητάς τήν σημασίαν τῆς προσκυνηματικῆς θεωρίας αὐτῶν ὡς πράξεως πνευματικῆς οἰκοδομῆς, ἐνισχυτικῆς τῆς πίστεως καί ἁγιαστικῆς, λειτουργικῆς, συντελούσης τά μέγιστα εἰς σωτηρίαν.

Μετά τούς οἰκοδομητικούς λόγους τούτους, ὁ Μακαριώτατος ἀπένειμε ἐγκόλπιον καί σταυρόν εἰς τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην, σταυρόν ἐπιστήθιον εἰς τούς ἱερεῖς καί εὐλογίας Ἱεροσολυμιτικάς εἰς τούς προσκυνητάς.

Ἀκολούθως οἱ προσκυνηταί, ἔλαβον τήν εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου διά τήν συνέχισιν καί τήν εὐόδωσιν τῆς προσκυνηματικῆς θεωρίας αὐτῶν.

Μεταξύ τῶν προσκυνητῶν αὐτῶν ἦτο καί ὁ πολιός ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς «Ἄξιόν Ἐστιν» τῆς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀναστάσιος, ὁ ὁποῖος προσέφερε σέτ χρυσοῦ ἁγίου ποτηρίου, δισκαρίου καί καλυμμάτων διά τάς λειτουργίας εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

01

03

06

πηγή